هزینه انتشار هر آگهی : 50.000 تومان
با جابجایی نشانگر زیر، میزان افزایش شارژ کیف پول خود را مشخص کنید :
توماان
0.00
  «تومان»
معادل  
0.00
  آگهی